Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Phòng Thị Huỳnh Mai, Thái Ngọc Vũ, Bùi Thị Xuân Linh

Ấn phẩm
Số 16 - 2022
Thông tin
Title: Factors affecting decisions of customers on using services of Can Tho Port Joint Stock Company

Tác giả liên hệ: Phòng Thị Huỳnh Mai

Ngày nhận bài: 01/06/2022

Ngày phản biện: 26/08/2022

Ngày duyệt đăng: 20/09/2022
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Khảo sát ý kiến của 207 khách hàng được thực hiện, sử dụng phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy đa biến để phân tích số liệu được thu thập. Kết quả phân tích cho thấy quyết định lựa chọn của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Công ty chịu ảnh hưởng tích cực bởi sáu yếu tố theo thứ tự quan trọng giảm dần: Độ tin cậy, Thuận tiện, Cơ sở vật chất, Giá dịch vụ, Thái độ phục vụ, Giá trị thương hiệu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm giúp thu hút sự lựa chọn của khách hàng tại Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ.

Từ khóa: Dịch vụ cảng, quyết định lựa chọn, yếu tố ảnh hưởng


Abstract

The study was conducted to analyze the factors affecting the decision to use the service of Can Tho Port Joint Stock Company, thereby helping businesses come up with solutions to improve service quality, attract customers, and improve business performance. A survey was delivered to 207 customers using Cronbach's Alpha reliability test, EFA exploratory factor analysis method and multivariate regression analysis to analyze the collected data. The analysis results showed that the customer's decision to use the service at the company was positively influenced by six factors in descending order of importance: Reliability, Convenience, Facilities, Service price, Service attitude, Brand value. Based on research results, some managerial implications were proposed to help attract customers to use the service of Can Tho Port Joint Stock Company.

Keywords: Port services, decisions, affecting factors