Vài nét về đổi mới đào tạo đại học và sau đại học ở Trường Đại học Tây Đô

Phan Văn Thơm, Võ Thị Gương

Ấn phẩm
Số 16 - 2022
Thông tin
Title: Suggestions for improvement of undergraduate and graduate training at Tay Do University

Tác giả liên hệ: Phan Văn Thơm

Ngày nhận bài: 01/07/2022

Ngày phản biện: 22/08/2022

Ngày duyệt đăng: 20/09/2022
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội là vô cùng cần thiết, nhất là sau đại dịch Covid-19. Đào tạo ở trường đại học luôn được quan tâm đến bốn yếu tố: Đội ngũ giảng viên, Cơ sở vật chất, Chương trình đào tạo, và Quản lý đào tạo. Bài viết nêu một số ý kiến đề xuất nhằm tăng chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội của Trường Đại học Tây Đô như Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ giảng viên, tuyển chọn giảng viên theo tiêu chí Tinh, Tâm, Trí, Đức; Trang bị trang thiết bị hiện đại cho Phòng thí nghiệm, trạm trại thực nghiệm, ký túc xá sinh viên, có hợp tác với doanh nghiệp, bệnh viện để đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp; Cập nhật các chương trình đào tạo theo các Trường Đại học hàng đầu trong nước và quốc tế; Ứng dụng kỹ thuật số trong quản trị Nhà trường và dạy học; Giải pháp tích cực cần thiết cho sự nỗ lực của thầy cô, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế và trong nước. Ngoài ra, tạo nên một khối đại đoàn kết mà hạt nhân là Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu và Hệ thống chính trị, và sự phấn đấu, sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường là rất cần thiết được phát huy hơn.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực, nghiên cứu khoa học, xuất bản khoa học


Abstract

Improving the quality of training, and meeting human resources demand for the socioeconomic development strategy is extremely necessary, especially after the Covid-19 pandemic. Training at universities is always important focusing on factors such as Teaching staff, facilities, Training programs, Training management and Scientific researches. The authors have some suggestions to increase the quality of training to meet the needs of the society of Tay Do University such as Developing human resources, strengthening the teaching staff, Modern equipped laboratories, experimental camps, constructing student dormitories, cooperating with enterprises and hospitals to achieve output standards on professional skills, Updated training programs according to leading universities in the country and internationally, Digital application in school administration and teaching, Solutions necessary for the efforts of lecturers, undergraduate and postgraduate students in scientific research and publication in international and domestic scientific journals. In addition, creating a great unity block in which the School Council, the Board of Rectors and the political system, creativity and innovation of all staff and lecturers of the University are very important for further development.

Keywords: Human resource development, quality of training, scientific research, scientific publishing