Một số vướng mắc về việc tuyên bố vô hiệu hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất do vi phạm điều cấm của luật và hướng hoàn thiện

Trương Kim Phụng, Nguyễn Hoàng Chương

Ấn phẩm
Số 16 - 2022
Thông tin
Title: Issues about declaration of voiding pledge of land use right contracts due to violations and directions for perfecting

Tác giả liên hệ: Trương Kim Phụng

Ngày nhận bài: 01/08/2022

Ngày phản biện: 22/08/2022

Ngày duyệt đăng: 20/09/2022
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Cầm cố quyền sử dụng đất là biện pháp bảo đảm thường được các chủ thể trong xã hội áp dụng để bảo vệ quyền lợi cho bên có quyền hay nói cách khác là để bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 lại không quy định rõ ràng về quyền cầm cố của người sử dụng đất, dẫn đến gây khó khăn cho người sử dụng đất khi quyết định xác lập hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp tại Cơ quan có thẩm quyền. Điều đáng lưu ý hiện nay khi Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đã có nhiều bản án tuyên bố vô hiệu hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất với lý do vi phạm điều cấm của luật. Với hướng giải quyết này của Tòa án theo tác giả là chưa thuyết phục và chưa phù hợp với quy định của pháp luật Dân sự hiện nay. Qua đó đòi hỏi pháp luật cần quy định rõ ràng về quyền cầm cố quyền sử dụng đất của người sử dụng đất và có văn bản hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền để Tòa án áp dụng vào việc giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền lợi của các bên trong giao dịch.

Từ khóa: Cầm cố, giao dịch bảo đảm, hợp đồng, quyền sử dụng đất


Abstract

Pledge of land use rights is a secured measure often applied by entities in society to protect the rights of the obliges or in other words, for the obligors to seriously perform their obligations. However, the Land law 2013 does not clearly stipulate the pledge rights of land users, leading to difficulties for land users when deciding to establish a land use right pledge contract and settling a dispute with the authorities. But currently, when a court settles a dispute about a pledge contract, many judgments on the nullity of the pledge contract of land use rights are declared because of law violation. The judgments of the court is unconvincing and inconsistent with the provisions of current Civil law. Thereby, it is required that the law regulations about pledge land use rights of land users should clearly stipulated and specific instructions from the authorities should be issued so that the court can apply in the settlement of disputes in order to ensure the benefits of the parties in the transaction.

Keywords: Contract, land use rights, pledge, secured transaction