Nâng cao hiệu quả hoạt động thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị Khuyến

Ấn phẩm
Số 17 - 2023
Thông tin
Title: Improving the efficiency of civil case-handling activities at first instance in Tien Giang province

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Khuyến

Ngày nhận bài: 04/12/2022

Ngày phản biện: 20/02/2023

Ngày duyệt đăng: 20/04/2023
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng dân sự theo trình tự sơ thẩm, có ý nghĩa cho việc tiến hành các giai đoạn tiếp theo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nên chưa nâng cao được hoạt động này trong thực tế. Trên cơ sở thống kê, tổng hợp số liệu từ tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và nghiên cứu tài liệu có liên quan, tác giả đã tổng hợp, phân tích, đánh giá về hoạt động thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Qua đó đánh giá những kết quả đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm. Từ đó, tác giả đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thụ lý vụ án dân sự trong giai đoạn sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang nói riêng và tại các tòa án nói chung.

Từ khóa: Thụ lý, trình tự sơ thẩm, vụ án dân sự


Abstract

Acceptance of civil cases is an important stage in civil procedure activities according to the first-instance order, and is meant for the conduct of the next stages in accordance with the provisions of the law. However, in the process of applying, there have been some difficulties and obstacles, so it was not possible to improve this activity in practice. On the basis of statistical research methods, synthesizing data from the People's Court of Tien Giang province and studying relevant documents, the author has synthesized, analyzed and evaluated the handling of civil cases according to the first-instance order at the People’s Court of Tien Giang province in the period from 2018 to 2022. This enabled the assessment of the achieved results, advantages and difficulties in accepting civil cases according to the first-instance order. From there, the author proposes measures to improve the efficiency of civil case handling in the first instance stage at the People's Court of Tien Giang province in particular and at the courts in general.

Keywords: Acceptance, civil case, first-instance order