Những vướng mắc về công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Nguyễn Hồng Chi, Nguyễn Thị Kiều Trinh

Ấn phẩm
Số 17 - 2023
Thông tin
Title: Issues about conditions verification civil judgment and solutions to complete law

Tác giả liên hệ: Nguyễn Hồng Chi

Ngày nhận bài: 01/11/2022

Ngày phản biện: 26/03/2023

Ngày duyệt đăng: 20/04/2023
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Thi hành án dân sự là công tác đặc thù có tính chất phức tạp, khó khăn, thậm chí còn nguy hiểm vì nó tác động đến quyền lợi, đời sống kinh tế, tinh thần, sinh hoạt của người phải thi hành án. Do đó, trong quá trình thi hành án dân sự đòi hỏi chấp hành viên phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục và trải qua nhiều giai đoạn thi hành án một cách nghiêm túc, đúng đắn, đầy đủ theo quy định pháp luật, trong đó xác minh điều kiện thi hành án là một trong những thủ tục có vai trò quan trọng nhất. Kết quả xác minh là cơ sở để chấp hành viên thuyết phục đương sự thi hành án, là cơ sở để Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ra các quyết định ủy thác, đình chỉ thi hành án hay để chấp hành viên lựa chọn biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Hiện nay văn bản pháp luật quy định về xác minh điều kiện thi hành án dân sự dù được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên nhưng vẫn còn tồn tại những điểm hở pháp luật. Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả phân tích những điểm vướng mắc, hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những bất cập về công tác xác minh điều kiện thi hành án dân sự hiện nay.

Từ khóa: Điều kiện thi hành án dân sự, thi hành án, xác minh


Abstract

Civil judgment enforcement is a specific task that is complicated, difficult and even dangerous because it affects the interests, economic, spiritual and daily life of the judgment debtor. Therefore, in the course of civil judgment enforcement, enforcers must perform many orders and procedures and go through many stages of judgment execution seriously, properly and fully in accordance with the law. Besides, verifying judgment execution conditions is one of the procedures with the most important role. Verification results are the basis for enforcers to persuade involved parties to execute judgments, and are the basis for heads of judgment enforcement agencies to issue decisions on entrustment, judgment enforcement suspension or for enforcers to choose appropriate coercive enforcement. Currently, legal documents regulating the verification of civil judgment execution conditions, although regularly updated and adjusted, still have legal loopholes. Within the scope of this article, this study will analyze the problems and limitations and offer solutions to overcome the shortcomings of the current civil judgment enforcement verification.

Keywords: Verification, judgment enforcement, civil judgment execution conditions