Giới thiệu về tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 204/GP-BTTTT ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số ISSN 2588-1221. Tạp chí xuất bản định kỳ 3 kỳ/năm. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực và chưa được công bố trên các tạp chí khoa học. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được chia thành các phần i) Khoa học tự nhiên, Dược, Công nghệ; ii) Nông nghiệp, Thuỷ sản, Môi trường; iii) Kinh tế, Pháp luật; iv) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục.

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt ngành Dược và Kinh tế của Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm từ năm 2021 theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN.