QUY ĐỊNH LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Tải về quy định về liêm chính học thuật: Tại đây