hội đồng biên tập

EDITORIAL BOARD

Tổng biên tập (Editor-in-Chief)

GS.TS. Võ Thị Gương

Phó tổng biên tập (Deputy Editor-in-Chief)

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Hội đồng Biên Tập ( Editorial Board)

TS.LS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS.TS. Võ Khắc Thường

TS. Nguyễn Phước Quý Quang

GS.TS. Trần Công Luận

GS.TS. Võ Thị Gương

TS. Nguyễn Ngọc Minh

PGS.TS. Phan Văn Thơm

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

TS. Nguyễn Kỳ Việt

TS. Trần Văn Thắng

TS. Hồ Quang Huy

PGS.TS. Đào Duy Huân

TS. Trịnh Huề

PGS.TS. Tô Anh Dũng

TS. Trần Hữu Xinh

TS. Trần Kiều Nga

TS. Nguyễn Hà Quốc Tín

Chủ tịch (Chairmain)

Phó chủ tịch (Vice Chairmain)

Phó chủ tịch (Vice Chairmain)

Phó chủ tịch (Vice Chairmain)

Phó chủ tịch (Vice Chairmain)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ủy viên (Member)

Ban Thư ký Tòa soạn

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Ths. Võ Văn Sĩ

Ths. Grovum, Morris Alfred

CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Trưởng Ban (Head)

Thành viên (Member)

Thành viên (Member)

Thành viên (Member)