THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 204/GP.BTTTT ngày 09 tháng 5 năm 2017, mã số ISSN 2588-1221. Tạp chí được xuất bản 4 kỳ/năm.

Một số quy định về đăng bài trong Tạp chí:

  1. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được chia thành các phần i) Khoa học tự nhiên, Dược, Công nghệ; ii) Nông nghiệp, Thuỷ sản, Môi trường; iii) Kinh tế, Pháp luật; iv) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục. Tạp chí giới thiệu các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan khoa học. Nội dung bài viết là các công trình chưa được xuất bản trên các Tạp chí khác.
  2. Bài báo khoa học không quá 16 trang và bài tổng quan khoa học không quá 12 trang khổ A4, dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Bài viết có tựa đề, tóm tắt, abstract, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khoảng 200-250 từ. Quy định chi tiết về cách trình bày bài viết được thông tin trên trang web: tdujsred.tdu.edu.vn.
  3. Bài viết ghi tên đầy đủ các tác giả, nơi công tác, xác định tác giả chịu trách nhiệm chính của bài viết qua địa chỉ email.
  4. Ban Biên tập Tạp chí nhận bài thường xuyên, tổ chức thẩm định và xét duyệt theo quy định của Tạp chí. Các bài viết đạt yêu cầu sẽ được xuất bản trên số báo định kỳ phát hành gần nhất.
  5. Tác giả gửi bài cho Ban Biên tập qua địa chỉ email tapchikhoahoc@tdu.edu.vn.

Hướng dẫn quy định về hình thức trình bày bài viết: Xem tại đây