Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó với công việc của người lao động tại Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nguyễn Văn Điệp, Phan Quang Vinh, Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Xuân Tiền, Đào Duy Huân

Ấn phẩm
Số 16 - 2022
Thông tin
Title: Influence of corporate culture on employee commitment at Nam Can Tho University

Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Điệp

Ngày nhận bài: 12/06/2022

Ngày phản biện: 12/08/2022

Ngày duyệt đăng: 20/09/2022
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự gắn bó của người lao động trong tổ chức dưới tác động của các khía cạnh văn hóa Trường Đại học Nam Cần Thơ thông qua xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp. Phương pháp phân tích được sử dụng qua thống kê mô tả, kiểm định T-test, phân tích ANOVA, kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy để kiểm định mô hình giả thuyết. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn 152 người đang làm việc tại Trường Đại học Nam Cần Thơ theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy sáu yếu tố Giao tiếp trong tổ chức, Đào tạo và phát triển, Công nhận và phần thưởng, Định hướng tương lai, Hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, Làm việc nhóm, đều ảnh hưởng đến sự gắn bó công việc, với hệ số tương quan R2 =0,55. Trong sáu yếu tố này, yếu tố Giao tiếp trong tổ chức và yếu tố Đào tạo và phát triển là hai yếu tố quan trọng nhất. Trên cơ sở xác định sáu yếu tố ảnh hưởng, hàm ý quản trị được đề xuất nhằm tác động tích cực đến sự gắn bó công việc của người lao động tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, sự gắn bó của người lao động, Trường Đại học Nam Cần Thơ, văn hóa doanh nghiệp


Abstract

This study was conducted to evaluate the adhesion of the staff under the influence of the cultural aspects of Nam Can Tho University. Data was collected by interviewing 152 Nam Can Tho University staff using a convenient sampling method. The Descriptive statistics analysis, Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA, Reliability Analysis, Exploratory Factor Analysis and Regression Analysis were used to test the hypothesis. Results indicated that there were six factors related to company culture: Organizational Communication, Training and Development, Recognition and reward, Future orientation, Support from superiors and colleagues, and Teamwork that affected employee commitment, with a correlation coefficient R2 = 0.55. Among these six factors, Organizational communication; Training and development were the most important factors. On the basis of this study, management implication was suggested to enhance the work adhesion of staff at Nam Can Tho University.

Keywords: Corporate culture, influencing factors, employee commitment, Nam Can Tho University