Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra - Hạn chế và giải pháp khắc phục

Huỳnh Thị Thúy An, Nguyễn Hồng Chi

Ấn phẩm
Số 16 - 2022
Thông tin
Title: Compensation responsibilities for for damage caused by agencies having criminal procedures - Limitations and solutions

Tác giả liên hệ: Huỳnh Thị Thúy An

Ngày nhận bài: 01/07/2022

Ngày phản biện: 22/08/2022

Ngày duyệt đăng: 20/09/2022
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Điều 598 của Bộ Luật Dân sự 2015 (BLDS) 2015 có quy định như sau: “Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”. Như vậy, BLDS 2015 đã dẫn chiếu đến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, không thể phủ nhận những đóng góp của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra trong những năm qua nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, để hoàn thiện hơn nữa quy định pháp luật về vấn đề này và đạt hiệu quả hơn trong việc áp dụng về thực tiễn nên tác giả đã đưa ra một số kiến nghị như: bổ sung một số thuật ngữ pháp lý, sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật để từ đó góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật, giải quyết các vấn đề hữu quan khác cũng như đảm bảo sự cân bằng giữa quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, người bị thiệt hại và lợi ích của Nhà nước.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, cơ quan, thẩm quyền, tố tụng hình sự


Abstract

Regarding this issue, in Article 598 of the Civil Code 2015 (2015), the State is responsible for compensating for damage caused by illegal acts of official duty performers. according to the provisions of the Law on Compensation Liability of the State”. Thus, the Civil Code 2015 has referred to the Law on Compensation Liability of the State in compensating for damage caused by illegal acts of official duty enforcers. However, in the research process, it is undeniable that the contributions of the State's Compensation Liability Law 2017 (Law on State Compensation Law 2017) on the liability of agencies competent to conduct criminal proceedings can not be denied. caused in the past years, but there are still some limitations that need to be overcome in the coming time. Therefore, to further improve the legal regulations on this issue and achieve more effective application in practice, the author has made some recommendations such as: adding some legal terms, amending and supplementing several provisions of the law, thereby contributing to the perfection of the law, solving other relevant issues as well as ensuring the balance between the legitimate rights and interests of individuals. organizations, victims and interests of the State.

Keywords: Compensation for damage, agencies, jurisdiction, criminal proceedings