Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Vĩnh Long

Nguyễn Ngọc Minh, Cao Hồng Sơn

Ấn phẩm
Số 17 - 2023
Thông tin
Title: Credit risk management in Sacombank - Vinh Long Branch

Tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Minh

Ngày nhận bài: 01/12/2022

Ngày phản biện: 26/02/2023

Ngày duyệt đăng: 20/4/2023
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp quản trị tại Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp thảo luận nhóm và khảo sát trực tiếp 79 nhà quản lý, chuyên viên khách hàng có liên quan đến cấp tín dụng tại Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long. Các phương pháp phân tích được sử dụng bao gồm phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả và phương pháp tham vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba nhóm rủi ro ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long là nguyên nhân khách quan, nguyên nhân từ phía khách hàng, và nguyên nhân từ phía Ngân hàng. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất đối với từng nhóm nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long là Nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng, Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với mức rủi ro tín dụng thấp, Kiểm soát rủi ro tín dụng, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Hiện đại hoá công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh tín dụng.

Từ khóa: Quản trị, rủi ro tín dụng, Sacombank - Chi nhánh Vĩnh Long


Abstract

The objectives of the study were to find out factors affecting credit risk management and propose solutions for credit risk management at Sacombank - Vinh Long Branch. The data of the study were collected by group discussion method and a direct survey of 79 managers and customer specialists related to credit extension at Sacombank - Vinh Long Branch. The analytical methods used include theoretical analysis and synthesis method, comparative method, descriptive statistical method and expert consultation method. In addition, the topic uses a Likert scale from 1 to 5. Research results have shown that three groups of risks affect credit risk management at Sacombank - Vinh Long Branch, namely objective causes, customer causes, and bank-driven causes. From there, some solutions are proposed for each group to limit credit risks and improve credit risk management activities at Sacombank - Vinh Long Branch: (1) Identifying and classifying credit risks; (2) Developing credit policy suitable for low credit risk; (3) Controlling credit risk; (4) Improving the quality of human resources; (5) Modernizing information technology in credit business activities.

Keywords: Credit risk, management, Sacombank - Vinh Long Branch