Pháp luật về người lao động chưa thành niên ở Việt Nam - Bất cập và giải pháp hoàn thiện

Lâm Hồng Loan Chị, Ngô Nguyễn Phương Thùy

Ấn phẩm
Số 17 - 2023
Thông tin
Title: Laws on juvenile workers in Vietnam - Shortcomings and solutions

Tác giả liên hệ: Lâm Hồng Loan Chị

Ngày nhận bài: 01/10/2022

Ngày phản biện: 20/02/2023

Ngày duyệt đăng: 20/04/2023
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Người lao động chưa thành niên là chủ thể trong quan hệ pháp luật lao động so với năng lực hành vi pháp lý trong các quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế về lao động, nhất là kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia Tổ chức lao động thế giới vào năm 1992, với việc phê chuẩn một số công ước thuộc tổ chức này, liên quan đến lĩnh vực lao động nói chung, lao động trẻ em nói riêng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động chưa thành niên. Việt Nam đã nỗ lực cụ thể hóa các cam kết về quyền con người trong quan hệ lao động, dần hoàn thiện trong pháp luật lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm quyền của người lao động chưa thành niên vẫn diễn ra, từ đó dẫn tới quyền và lợi ích hợp pháp của lao động chưa thành niên chưa được đảm bảo. Thông qua bài viết này, tác giả mong muốn góp một phần vào việc hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn của chế độ pháp lý đối với lao động chưa thành niên ở nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: Lao động, người lao động, người lao động chưa thành niên, quan hệ pháp luật lao động, quy định về người lao động chưa thành niên


Abstract

In this article the subject of Juvenile workers in labor relations is compared to their legal capacity in other legal relations in the Vietnamese legal system. It is also fully consistent with international labor best practices; especially since Vietnam officially joined the International Labor Organization (ILO) in 1992. The endorsements of some conventions belonging to the organization, related to labor in general and child labor in particular, have made an important contribution to perfecting the legal basis to ensure the legitimate rights and interests of juvenile workers. Vietnam has made great efforts to establish its commitment to human rights in labor relations, as well as gradually including them in the labor law. However, there are still violations of juvenile workers' rights in reality, which leads to the fact that the legitimate rights and interests of juvenile workers are not guaranteed. Through this article, the author aims to contribute to the completion of the theoretical and practical issues of juvenile workers’ legal rights in our country in the coming time.

Keywords: Labor, labor legal relations, juvenile workers, regulations on juvenile workers, workers