Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Nguyễn Anh Thư

Ấn phẩm
Số 17 - 2023
Thông tin
Title: Legal regulations on labor dispute settlement through mediation - Some inadequacies and recommendations

Tác giả liên hệ: Nguyễn Anh Thư

Ngày nhận bài: 01/11/2022

Ngày phản biện: 26/02/2023

Ngày duyệt đăng: 20/04/2023
Bản đầy đủ

Tóm tắt

Quan hệ lao động là mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người lao động (NLĐ) với người sử dụng lao động (NSDLĐ). Nhưng trên thực tế mối quan hệ này luôn tồn tại những mâu thuẫn và xung đột cần được giải quyết. Trước tình hình đó, xu hướng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải là một trong những giải pháp hữu hiệu được các bên lựa chọn. Nhằm giúp NLĐ và NSDLĐ hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động bằng hình thức hòa giải, tác giả sẽ bình luận, phân tích nội dung quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ) về vấn đề này. Từ đó, chỉ ra những bất cập, vướng mắc đang tồn tại và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động bằng hình thức hòa giải.

Từ khóa: Quan hệ lao động, tranh chấp lao động, người lao động, người sử dụng lao động, hòa giải


Abstract

Labor relations are a close relationship between employees and employers. However, this relationship always has contradictions and conflicts that need to be resolved. Faced with that situation, the trend toward labor dispute settlement through mediation is one of the effective solutions chosen by the parties. To help employees and employers better understand the procedures and competence of labor dispute settlement through formal mediation, the author will comment on and analyze the content of the provisions of the Labor Code 2019 on this issue. From there, point out the existing inadequacies and problems and make suggestions to improve the legal provisions for the settlement of labor disputes in the form of mediation.

Keywords: Labor relation, labor dispute settlement, employee, employer, mediation